Status prawny

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej. Główny Inspektor Sanitarny ustala ogólne kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz koordynuje i nadzoruje działania tych organów. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią, jako organu rządowej administracji zespolonej w powiecie .

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią jest podmiotem leczniczym , prowadzonym w formie jednostki budżetowej finansowanej z budżetu państwa .  W rozumieniu przepisów o działalności leczniczej  - uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle n Notecią posiada Wojewoda Kujawsko- Pomorski.

Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje starosta za zgodą  państwowego wojewódzkiego  inspektora sanitarnego .

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią jest podmiotem leczniczym, wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

Nr księgi rejestrowej: 04-01011

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nakle nad Notecią działa na podstawie n/w aktów prawnych:

  1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 212  poz.1263 z późn. zmianami)
  2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 217 z późn. zmianami)
  3. Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 2061 z późn. zmianami)
  4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami).

Całodobowa infolinia w sprawie
kwarantanny i zdrowia 

+48 222 500 115

Linku do czatu dla obywatela:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przydatne linki