Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
23 lutego

Więcej informacji >>

Informacja
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią z dnia 05.03.2019r. dla osób wykonujących badanie kału do celów sanitarno-epidemiologicznych.

I. Próbki kału do badania w kierunku nosicielstwa zarazków schorzeń jelitowych przyjmowane są według następujących zasad:

1. W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle nad Notecią przy
ul. Mickiewicza 11 ( pokój nr 4) przyjmowane są próbki:

a) od osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym (ozdrowieńcy, nosiciele)

b) od młodzieży uczącej się lub podejmującej naukę w zawodach , przy wykonywaniu, których istnieje możliwość przeniesienia  zakażenia na inne osoby.

- Badania w/w osób wykonywane są nieodpłatnie.

- W przypadku młodzieży uczącej się, należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni ,  potwierdzające fakt nauki w danym zawodzie.

2. Wydawanie wymazówek, formularzy zleceń oraz wyników badań odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730  - do 1505 (pokój nr 4).

3. Próby do badań przyjmowane są:

- we wtorki i czwartki- I i III kwartał,

- w poniedziałki i środy – II-IV kwartał

w godzinach od 7 45 do 9 30.

II. Badania próbek kału od osób wymienionych w podpunkcie 1. a , b  wykonywane są przez Dział Laboratoryjny – Oddział Diagnostyki Medycznej w Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4.

III. Próbki do badania dostarczać można też  bezpośrednio do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4  (tel. 52 376 18 61).

Załącznik:

Instrukcja pobierania i transportu próbek kału
do celów sanitarno-epidemiologicznych

Światowy Tydzień  Jaskry

12-18.03.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje, że Polskie Towarzystwo Okulistyczne i Sekcja Jaskry PTO, w związku z obchodami Światowego Tygodnia Jaskry, organizuje w dniu 18 marca 2017 roku akcję „Polscy okuliści kontra jaskra”. Tego dnia od godziny 9:00 do 15:00 poradnie okulistyczne przykliniczne i przyszpitalne w całym kraju, które przystąpią do powyższej akcji, będą wykonywały badania przesiewowe w kierunku jaskry. Z badań skorzystać będą mogły osoby, które nie korzystały z wizyty u okulisty przez co najmniej rok oraz nie chorują na jaskrę.

Lista poradni opublikowana zostanie do dnia 28 lutego 2017 roku na stronie głównej Polskiego Towarzystwa Okulistycznego: www.pto.com.pl

Na powyższej stronie dostępne są również formularze i inne informacje dotyczące akcji oraz bezpośredni kontakt telefoniczny i elektroniczny z organizatorem.

 

"Lekki tornister"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią zachęca do włączenia się w realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Lekki tornister”.
Adresatami powyższej kampanii są nauczyciele, rodzice i uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Została ona objęta patronatem honorowym przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, natomiast od 2016 roku realizowana jest we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja Rosa oraz Fundacja Sensori.
Kampania obejmuje dzia­ła­nia proz­dro­wotne, zmie­rza­jące w kie­runku profilaktyki wad postawy wśród najmłodszych uczniów. Zwra­ca również uwagę na problem noszenia przeciążonych ple­ca­ków szkol­nych oraz ich niekorzystny wpływ na dzie­cięce kręgo­słupy. Projekt powstał w 2011 roku. W latach 2012-1015 przeprowadzono badania, którymi objęto 3058 uczniów klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Wyniki badań wyraźnie wskazują na zbyt duży ciężar tornistrów, który nie powinien przekraczać 10% - 15% wagi ciała dziecka.
Zakres tematyczny kampanii obejmuje wskazówki praktyczne dla dziecka, rodzica i nauczyciela, dotyczące cech odpowiedniego tornistra, sposobu jego pakowania, zasad kształtowania prawidłowej postawy ciała podczas lekcji w szkole, czy odrabiania ich w domu oraz podejmowania odpowiedniej aktywności fizycznej.

Komunikat
dotyczący książeczek do celów sanitarno - epidemiologicznych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią w nawiązaniu do pisma Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy LEP.9011.5.2017 z dnia 06.02.2017r. informuje, że od dnia 01.03.2017r. przy wykonywaniu badań w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella spp. i Shigella spp. nie będą wydawane książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych. W trakcie czynności kontrolnych pracownicy Inspekcji Sanitarnej nie będą żądać okazania tejże książeczki, ponieważ w myśl obowiązujących przepisów od 01.01.2012r. jest ona nieważnym dokumentem medycznym.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1866 z późn. zm.) osoba pracująca w styczności z żywnością, powinna uzyskać określone orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest od 2004 roku
z inicjatywy Komisji Europejskiej.
Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest pod hasłem
Razem zmieniamy internet na lepsze”.

Czytaj więcej...

Przydatne linki