Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 2. uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i  zdrowotnych;
 3. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących  budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, 
 4. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych
 5. wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

INFORMACJE:

Zwracając się o odbiór obiektu należy złożyć :

 • podanie zawierające dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, numer telefonu),
 • projekt budowlany lub technologiczny zaopiniowany pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią lub  rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych,
 • pozwolenie na budowę lub zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń lub inny dokument wydany przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Podczas kontroli należy przedłożyć do wglądu (w zależności od zakresu wykonanych prac):

 • wynik badania wody;
 • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy;
 • pomiary skuteczności wentylacji mechanicznej lub opinię kominiarską;
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 • protokoły prób szczelności instalacji: wod.-kan., c.o., gazowej;

  Wybrane akty prawne:

1.      Ustawa  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59)

2.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

3.   Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w   sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.1422 z późn. zm.)

4.      Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.)

5.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.71)

6.      Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2018 r. poz.1945)

7.     Ustawa  z dnia 3 października 2008  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

8.   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z   2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

9.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych  wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu  wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)

 

 

Całodobowa infolinia w sprawie
kwarantanny i zdrowia 

+48 222 500 115

Linku do czatu dla obywatela:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przydatne linki