Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych

Celem działań prowadzonych na Stanowisku ds prewencji chorób zawodowych, jest zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych schorzeń związanych z warunkami pracy.

Działania te realizowane są poprzez:

 • prowadzenie bieżącego nadzoru nad stanem higieniczno-sanitarnym w zakładach pracy,
 • analiza wyników badań i pomiarów szkodliwych czynników dla zdrowia występujących w środowisku pracy,
 • nadzór nad  przestrzeganiem przepisów, w zakresie narażenia zawodowego na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych w środowisku pracy,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów, w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania w działalności zawodowej substancji substancji chemicznych niebezpiecznych i ich mieszanin,
 • kontrolę obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie prekursorów kat.2 i 3, z uwzględnieniem handlu pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów, w zakresie produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia  pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
 • nadzór w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii potocznie zwanych dopalaczami;
 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących usuwania i zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest.

Ponadto prowadzone są postępowania administracyjne, w sprawach chorób zawodowych.

Wybrane akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rako­twórczym lub mutagennym w środowisku pracy  (Dz. U. z 2016 roku poz. 1117 z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia  22 kwietnia 2005 r.  w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005 roku  Nr 81, poz. 716 z późn. zm.),
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011 roku  Nr 33, poz.166),
 6. Ustawa z dnia października 2015 roku o produktach biobójczych ( Dz.U. z 2018 roku poz. 2231),
 7. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń  w zakresie chemikaliów ( REACH),
 8. Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 w sprawie prekursorów narkotykowych ( Dz.U. UE.L.2004.47.1. z późn.zm.),
 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1030 z późn.zm.),
 10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie  sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. 2004 roku Nr 71, poz.649 z późn.zm.),
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 października 2005 roku – w sprawie  zasad bezpieczeństwa  i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów ( Dz.U. z 2005 roku Nr 216, poz. 1824),
 12. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2017r., poz. 2119).
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz.U. z 2018r., poz. 1286),
 14. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach ( Dz.U. 2018 poz.143 z późn.zm.)

Całodobowa infolinia w sprawie
kwarantanny i zdrowia 

+48 222 500 115

Linku do czatu dla obywatela:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przydatne linki