Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży sprawuje nadzór nad placówkami oświatowo – wychowawczymi takimi jak: żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, placówki wychowania pozaszkolnego oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Głównie zadania sekcji to:

- nadzór nad warunkami sanitarno – higienicznymi w zakładach dziecięco – młodzieżowych w pomieszczeniach budynku i jego otoczeniu,

- nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków zdrowotnych w placówkach nauczania i wychowania, w tym:

 • ocena dostosowania mebli szkolnych / przedszkolnych do wzrostu uczniów,
 • higieniczna ocena rozkładu zajęć lekcyjnych w szkole,
 • ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych,
 • ocena realizacji wymogów, w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych w pracowniach laboratoryjnych ,
 • egzekwowanie zakazu palenia tytoniu w placówkach oświatowo – wychowawczych,

- ocena przygotowania szkół, do rozpoczęcia nowego roku szkolnego,

- sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi placówek sezonowych (wypoczynku zimowego i letniego),

- przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i interwencji dotyczących działalności placówek.

 Wybrane akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.z 2015r., poz. 2156 z poźn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudzień 2009r. w sprawie warunków, jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.z 2009r. Nr 218, poz.1696).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudzień 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz.U.z 2010r. Nr244, poz. 1626).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003r. Nr 6, poz.69 z późn.zm.).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne Dz.U.z 1997r. Nr 57, poz. 358).
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelniach (Dz.U.z 2007r. Nr 128, poz. 897).
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U.z 2007r. Nr 201, poz. 1455).
 8. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. Nr 63, poz. 1203).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 53, poz. 439 ).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.z 2009r. Nr 218, poz. 1696).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia  4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.z 2016r., poz.157).
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014r., poz. 925).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz.U.z 2015r., poz. 20).
 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U.z 2015r., poz. 1630).
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U.z 2011r. Nr 6, poz. 23).
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 pażdziernika 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2015r., poz. 1422).

 

 

 

Całodobowa infolinia w sprawie
kwarantanny i zdrowia 

+48 222 500 115

Linku do czatu dla obywatela:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przydatne linki