Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi sprawuje bieżący nadzór, w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

 • obiektów użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),
 • higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wody w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wody w basenach kąpielowych.
 • prowadzi nadzór nad prawidłowością wykonywania ekshumacji
 • prowadzi nadzór nad środkami transportu, w tym komunikacji publicznej, środkami do przewozu chorych, zwłok i szczątków ludzkich

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

 • interwencjami mieszkańców,
 • wydawaniem zezwoleń na organizowanie imprez masowych

Informacje dotyczące jakości wody na pływalniach:

Informacje dotyczące ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich:

Wymogi dotyczące ekshumacji zwłok określa ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.912) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisami:

 • ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia, przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych,
 • wniosek (dostępny w zakładce "Druki do pobrania") będący podstawą do wydania decyzji na przeprowadzenie ekshumacji należy złożyć w takim terminie, aby termin przeprowadzenia planowanej ekshumacji uwzględniał 14 dniowy czas na uprawomocnienie decyzji administracyjnej,
 • zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu,
 • przewożenie zwłok i szczątków ludzkich dopuszczalne jest tylko specjalnie przeznaczonym do tego celu środkiem transportu,
 • ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego, który wykonuje również nadzór nad ekshumacją,
 • prawo do pochowania zwłok i złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację uprawniona jest najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej a mianowicie:

- pozostały małżonek(a) osoby zmarłej,

- krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk ),

- krewni wstępni (przodek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),

- krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa  tj.

a) pokrewieństwo II stopnia-rodzeństwo, w tym rodzeństwo przyrodnie,

b) pokrewieństwo III stopnia- wuj, ciotka, siostrzeniec- bratanek,  siostrzenica-bratanica,

c) krewni IV stopnia- kuzynowie,

- powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia (teść, teściowa, zięć, synowa).

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią informuje:

 • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w sprawie, będący podstawą do wydania decyzji na przeprowadzenie ekshumacji należy złożyć w takim terminie, ażeby termin przeprowadzenia planowanej ekshumacji uwzględniał 14 dniowy czas na uprawomocnienie decyzji administracyjnej
 •   wymagane dokumenty przy składaniu wniosku zezwalającego na przeprowadzenie ekshumacji:
 1. akt zgonu kserokopia( oryginał do wglądu),
 2. dowód osobisty(do wglądu),
 3. pełnomocnictwa (oryginały),
 4. pełnomocnictwa notarialne( wypis  pełnomocnictwa notarialnego oryginał),
 5. karta zgonu w przypadku ekshumacji zwłok osób zmarłych przed upływem 2 lat od dnia zgonu z potwierdzeniem czy przyczyną zgonu  nie była choroba zakaźna (egzemplarz B karty zgonu strona 1-dla celów pochowania zwłok: kserokopia; do wglądu oryginał).

Uwaga:

Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą (-ami) uprawnioną(-ymi) do złożenia wniosku o ekshumacje będzie osoba(-y) wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu.

Wybrane akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r., poz.2294),
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.151),
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.z 2015r., poz.2016),
 4. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.912),
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz.1783 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., 2268 z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.z 2019r., poz.255),

Całodobowa infolinia w sprawie
kwarantanny i zdrowia 

+48 222 500 115

Linku do czatu dla obywatela:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przydatne linki